1
Chat Facebook với chúng tôi

LỄ RA MẮT CHI BỘ CƠ SỞ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINA TOP

        Chi bộ cơ sở Công ty cổ phần tập đoàn Vina Top được thành lập theo Quyết định số 2275-QĐ/ĐUK ngày 04/11/2022. Chi bộ thực hiện 2 chức năng cơ bản đó là: nền tảng của Đảng và là hạt nhân chính trị ở cơ sở. Và thực hiện các nhiệm vụ cụ thể: Công tác xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

        Trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa do Đảng lãnh đạo hiện nay, vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp là hết sức quan trọng, giúp định hướng tư tưởng chính trị cho doanh nghiệp hoạt động ổn định và phát triển. Chi bộ cơ sở Công ty cổ phần tập đoàn Vina Top được thành lập với mục tiêu xây dựng, củng cố, phát huy vai trò của tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và đóng góp vào thành tựu chung của Tỉnh.

 

  • share

NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT

follow us